Textruta:

                                                                             

Textruta: جنبش زنان
Textruta: تا ریخ ثبت  ۱۷ــ ۰۹ ــ ٢۰۰۹

قانون اساسی، شمشیر چوبین مبارزه

 

Textruta: انقلاب سوسیالیستی اولین انقلاب در تاریخ جهان است که پس از انکشاف سرمایه‌داری، بر مبنای آگاهی طبقه استثمار شونده نسبت به وضع خود و شناخت او از کلیات نظام آینده (دانش سوسیالیستی) و بدست طبقه استثمار شونده برای از بین بردن عدم تجانس رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی انجام می‌گیرد و منجر به سیادت طبقه استثمار شونده می‌شود تا بتواند آن روابط تولیدی ‌(و اجتماعی) را که خواست طبقاتی او و ضرورت تاریخ است مستقر کند. اینها، این مشخصه‌های انقلاب سوسیالیستی، همه گویای آنند که ما با پدیده‌ای از همه جهت نوین ــ یک جهش کیفی در خود مفهوم انقلاب ــ روبرو هستیم. جهش دیالکتیکی، خود را در مفهوم انقلاب نیز نشان می‌دهد و چه چیزی طبیعی‌تر از این؛ پرولتاریا اولین طبقه تحت استثماری است که آگاهانه انقلاب می‌کند؛ که میداند که چه نمی‌خواهد و می‌داند که چه می‌خواهد. و از این جاست نقش عظیم و استثنائی آگاهی ــ علم ــ در انقلاب سوسیالیستی و از این جا است این حقیقت که بدون دخالت آگاهی سوسیالیستی، انقلاب سوسیالیستی بوقوع نخواهد پیوست."
Textruta: نـــقــد و نـــظــرات
Textruta: مسئله زن
طرح خطوط مقدماتی
دلیل عدم توجه جنبش چپ نسبت به مسئله زن را می‌توان در زمینه‌های متعدد جستجو کرد. اما، بی‌گمان مهمتر از همه، نحوه نگرش خود این جنبش از مسئله زن است که از مارکسیسم مبتذل و رایج در ایران، از فرهنگ عقب مانده حاکم بر جامعه، مایه می‌گیرد و در عمق خود، مردسالارانه و مذهبی است.
این مارکسیسم مبتذل وطنی، در شعار البته از وجود ستم مضاعف (ستم طبقاتی و ستم مردسالارانه) در جامعه نسبت به زنان، سخن می‌رود ولی در واقع، تکیه اصلی بروی یک جزء از ستم (ستم طبقاتی) گذاشته می‌شود و بر طرف کردن چزء دیگر این ستم مضاعف (ستم مرد سالاری) عملن به تحقق جامعه سوسیالیستی احاله می‌گردد. اگر سوسیالیسم اینان همین "سوسیالیسم واقعن موجود" باشد (که هست)، در این "سوسیالیسم" بطوری که به وضوع می‌بینیم، بجای متحقق کردن بشری‌ترین روابط موجود بین انسان‌ها ــ بین زن و مرد ــ عملن به ایجاد نظام سربازخانه‌ای همت گمارده می‌شود و در آن همگان ــ زن و مرد ــ در قید اسارت بسر می‌برند. باری، در چنین دیدگاهی مسئله زن حداکثر بعنوان جزئی از مبارزه طبقاتی قلمداد میشود. جزئی که همواره تابع کل مبارزه طبقاتی است و از قانونمندی‌های متصورن رابچ این "مبارزه طبقاتی" پیروی می‌کند در چنین دیدگاهی طرح خواسته‌های مربوط به جنبش زنان یا جنبش‌های دیگر تا آنجا حقانیت دارند که بر محور خواست طبقه کارگر سازماندهی شوند. اما، این "خواست" نیز چیزی جز درک محدود همین "نمایندگان طبقه کارگر" از مبارزات کارگران نیست. در نتیجه، طرح هر نوع حرکت یا خواستی که ظاهرن در جهت "منافع عالیه جنبش کارگری" نباشد، انحراف از جنبش طبقاتی شمرده می‌شود و مورد بی اعتنائی قرار می‌گیرد. سوسیالیسم در چنین دیدگاهی نه ناشی از فرآیند جنبش‌های عمومی ــ و در محور آن‌ها، جنبش کارگری ــ بلکه "تثبیت" "هژمونی نمایندگان برگزیده طبقه کارگر" بر کل جنبش سیاسی است در این دیدگاه، "هژمونی" از مضمون تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود تهی می‌شود و در شکل تحمیل این یا آن نظر، این یا آن مشی مشخص سیاسی، مانع از شکوفائی واقعی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی می گردد. جای شگفتی نیست که "جنبش کارگری" مورد نظر این دید تقلیل گرایانه و شماتیک،از پشتیبانی جنبش زنان برخوردار نگردد و نتواند در جهت تغییرات رادیکال گام بردارد. البته این دید عامیانه و نازل از مارکسیسم که چیزی جز تئوریزه کردن تجدید تولید نظام و فرهنگ مردسالارانه نیست فقط به چپ ایران تعلق ندارد بلکه در جوامع پیسرفته نیز یافت می‌شود. با این تفاوت که وجود سنت‌های دمکراتیک در این جوامع، سابقه طولانی مبارزات زنان و دستاوردهای آنان .....، باعث می‌گردد که همین تئوری‌ها در رنگ و لعابی دمکراتیک‌تر عنوان شوند و از پشتیبانی فرهنگی غنی‌تری برخوردار باشند .
Rektangel med rundade hörn:  ادامه
Textruta:       نشریه رهائی زن

شیوه تولید آسیائی

Textruta: مقـــــــــالات
Textruta: بحران قدرت

اوضاع سیاسی ایران بعد از انقلاب
Textruta: بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم

و

نقش نیروهای چپ

فرازهائی از کتاب:

 

قانون اساسی، شمشیر چوبین مبارزه


در اولین روزهای مهر ماه ۱۳۵۷ که این قسمت از پیشگفتار نوشتۀ می شد، این فقط یک "حدس" بود و یک ماه بعد، با پیام ۲۳ ذی العقدۀ ۸۹ (۴ آبان ۵۷ )، شاهد از "غیب" رسید. رهبر جناح [خمینی] با عبارت "سلام اینجانب را به روسای محترم ارتش برسانید"، هرگونه سایۀ شک یا پرده تردید را در این زمینه، کنار زدند. [صفحه
۳۵ ]


 [خمینی] بی آنکه هیچگاه قانون اساسی را تأئید کند، رژیم را به تخطی و به تجاوز به آن محکوم می کند. با اینهمه، می دانیم که جناح "رادیکال" عمیقاً با قانون اساسی فعلی ایران ( یا هر قانون اساسی دیگر ) مخالف است. قانون اساسی "حکومت اسلامی"، قرآن است (جناح "رادیکال" با قوانین عرفی هم دشمنی دارد. این خود بحث جداگانه ایست). [صفحه
۳۵ ]


البته جواب رهبر جناح فقط گنگ و مبهم نیست ( اگر کیفیت این "اصلاح" را توضیح می داد خیلی از دیرباوران یا زودباوران روشن می شدند ) بلکه بی ربط هم هست. "امام" اگر دروغ نمی گفت باید چنین جوابی می داد: ما با قانون اساسی فعلی ایران یا هر قانون اساسی دیگر مخالفیم؛ "حکومت اسلامی" نیازی به قانون اساسی ندارد. [صفحه ۳۵]


اما جناح "رادیکال" مذهبی*. این جناح فلسفۀ علمی جالبی دارد که می توان بشرح زیر فرموله اش کرد:
اگر بشود قوانین تکامل تاریخی جامعه را منکر شد ( که ما منکریم ) و اگر شود ( انشاء الله ) چرخ تاریخ را چهارده قرن به عقب برگرداند و اگر امپریالیسم ( به امید خدا یا با وسوسۀ شیطان ) مغز خر خورده باشد، رویای سیدجمال الدین را به ابعاد کوچک تر متحقق خواهیم کرد ( گذشت زمان و واقع بینی سیاسی، میزان توقعات را اجباراً پائین آورده و به جای اتحاد حکومت های اسلامی به استقرار حکومت اسلامی در یک کشور، فعلاً اکتفاء می شود ). [صفحه ۳۹ ]


این جناح، علی رغم عبارت پردازیهای بظاهر رادیکال و انقلابی اش، برای طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان ــ در صورتی که برنامه هایش امکان پیدا کند که در سطح جامعه فعلیت یابد ــ آنچنان خطرناک خواهد بود که می تواند مبارزات رهائی بخش طبقاتی شان را سرکوب کند. بگمان ما پاره ای از مارکسیست ها میزان عظمت خطر را چنان که باید و شاید حس و درک نکرده اند. بسیاری از نیروهای دمکرات و آزادیخواه متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک موضع انقلابی، بلکه از یک موضع فوق ارتجاعی است.


اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها پر می شد و صحنه های شلاق زنی از زندانها به خیابانها کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیستها "براه راست" بر گشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند "خیانت" کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. [صفحه
۲۸ ]


"۲ ــ توجه به ماهیت واقعی طبقاتی رهبری جناح‌های درگیر در مبارزه (چه مذهبی و چه غیر مذهبی)، نه به موضعگیری‌های مصلحتی و رنگ پذیری های موسمی آن‌ها.

آنچه در یک تحلیل علمی اهمیت دارد این است که از ورای شعارهای انقلابی، مواضع رادیکال، رنگ پذیری‌های موسمی، تغییر پذیری‌های مصلحتی و تنوع شیوه های تاکتیکی، از طریق تعمیق در جهان بینی و توجه دقیق در پراتیک و عملکرد یک فرد یا یک گروه، ماهیتِ واقعیتِ موضع طبقاتی و اهدافِ استراتژیک آن فرد یا گروه شناخته و شناسانده شود. این کار با متوقف نشدن در سطح و با کنار زدن پوسته‌ها، مقدور خواهد بود. برخورد ما در نوشتۀ حاضر با جناح‌های درگیر در مبارزۀ کنونی (چه مذهبی و چه غیرمذهبی) یک برخورد علمی و متکی به پیشروترین و انقلابی‌ترین جهان‌بینی‌هاست و از این نظر، امروز "نه"‌ها و فردا "آری"‌های آنها و بالعکس، شکافی در آن به وجود نمی آورد. جناحهای درگیر در مبارزه (جناح رادیکال مذهب، کمتر و جناحهای دیگر مذهبی و غیرمذهبی، بیشتر) هر قدر که بخواهند می‌توانند رنگ بگیرند و رنگ ببازند و یا به نوع متفاوتی جلوه گر شوند. آن چه در این میان، رنگ ناپذیر و تغییرناپذیر می‌ماند، ماهیت واقعی و موضع طبقاتی آنهاست. در این نوشته آن چه دقیقاً مورد توجه ما قرار داشت، ماهیت واقعی و موضع طبقاتی آنهاست، نه رنگ پذیری موسمی و موضع گیری‌های مصلحتی آنها. خواننده اگر از این نقطه حرکت کند، هیچ جا (حتی در آنجائی که توضیح اضافی را زائد تشخیص داده‌ایم) تضاد یا "شکافی" در تحلیل ما از موضع واقعی این جناح ها ــ با آن چه که امروز می گویند یا فردا خواهند گفت ــ نخواهد یافت."(صفحه ۸)


این جناح در صحنۀ مبارزۀ ایران شرایط بسیار حساس و ظریف و دشواری را بوجود آورده است که اگر کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه با هشیاری با آن برخورد نکنند، زیان های بسیاری ببار خواهد آورد. این شرایط بسیار حساس و ظریف و دشوار، دو جنبۀ متفاوت دارد: از یک طرف، حمایت بی قید و شرط از این جناح، کمک به پراکندن این توهم است که گویا این جناح مواضع انقلابی و یا حداقل مترقی دارد و نتیجۀ این کار، تحمیق توده ها و خیانت به خلق است، از طرف دیگر، مثبت ندانستن جنبه هائی از مبارزۀ ضد رژیمی این جناح ــ با علم به اهداف و برنامه های فوق ارتجاعی آن ــ و بهره برداری نکردن آگاهانه از آن جنبه ها، چپ روی و بنوعی کمک به ادامه حیات رژیم حاکم است. در موقعیتی این چنین دشوار و حساس، به عقیدۀ ما ضمن اینکه باید از خصلت ضد رژیمی این جناح ( برای سرنگونی رژیم وابستۀ شاه) بشدت دفاع کنیم، در عین حال باید موضع و ماهیت فوق ارتجاعی این جناح را ( برای آگاهی دادن به توده ها )، با صراحت و شدت افشاء نمائیم. کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه باید این دو جنبه از یک مسئله را از همین امروز تواماً در نظر داشته باشند. و اهمیت هر یک از این دو جنبه کمتر از دیگری نیست. [صفحه ۵۲ ]


ما بر خلاف کسانی که بروی کاغذ مارکسیست اند و نه در تحلیل ... معتقدیم که اگر همین امروز، در این لحظات بسیار حساس از تاریخ کشور ما، بر علیه این جناح [خمینی] موضع نگیریم و ماهیت واقعی آن را افشاء نکنیم به جنبش خلق و طبقه کارگر خیانت کرده ایم . وظیفه امروز ما افشاء کردن ماهیت ضد پرولتری و فوق ارتجاعی این جناح است نه اتحاد خاموش با آن. بیان حقیقت امروز دشوار است و خیلی ها را شوکه خواهد کرد و حداقل به تاسف وا خواهد داشت و فردا ، هیچ کاری از ارائه "تحلیل های علمی " و انتقاد از خود ، ساده تر نخواهد بود". [صفحه
۳۰] } ( تاکید از متن آن کتاب، کروشه از آرشیو است)


    ***

Textruta: دموکراسی

 

آنچه چپ باید بیاموزد و بیاموزاند :

 

    دموکراسی و سوسیالیسم 

Textruta:  اسلام و دین   
Textruta: چپ و اتحاد، صف مستقل و ...

 

در گیری های درونی اقلیت: 

 فاجعه استالینیسم

 

نقدی بر یک نمایش هولناک

از" کار" ۵۹ اکثریت تا " کار "۱۰۹ اقلیت

کردستان و دانشگاه

حمله ارتجاع و اوجگیری مقاومت

   سخنی با مجاهدین

 

 نگاهی اجمالی به مقاله ”هشداری چپ روی و چپ نمائی ...“

 

 ارومیه: 

نظری به اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی     

Textruta: نقد مجاهدین 
Textruta: ۱۷ اسفند (۸ مارس) روز جهانی زنان را گرامی داریم
اسفند ۱٣۵۹ 
Textruta: نقد فدائیان

رستگرانی و فاشیسم در آمریکا

برسی علل و ریشه ها

انقلاب سیاسی و وظایف کمونیست ها

طرح مسئله

اشتعال شراره های انقلاب ایران در منطقه

 کمیسیون سه جانبه

             نهاد برنامه ریز امپریالیسم

قلب جهان بی قلب بر بوته نقد

مصاحبه با یک توپامارو

درباره  وضعیت سیاسی کنونی

بحران بانک های جهانی سرمایه داری

جنبه هائی از یک مسئله

 

 

 

بیانیه مشترک شورای همبستگی زنان

۱۸ اسفند (۸ مارس) روز جهانی زنان زحمتکش و مبارز

اسفند ۱٣۵۸

Textruta: نقد حزب توده

 سیاست حزب توده

 قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب

 نقد نظرات

در باره سازمان انقلابی (حزب رنجبران)

در حاشیه سمینار ویسبادن

پاسخی به چند ادعا

Textruta: نقد راه کارگر
Textruta: نقد متقابل سازمان وحدت کمونیستی
و حزب کمونیست ایران

ملاقات سه جانبه با وحدت کمونیستی و

 راه کارگر

گزارش به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

مباحثی با » حزب کمونیست ایران«

جنگ ایران وعراق و مواضع سازمانهای سیاسی

Textruta: کردستان: یادداشتهائی در باره جنگ مقاومت
کردستان می‌تواند و باید به پایگاهی برای چپ ایران تبدیل شود. 
Textruta: مجموعه مکاتبات
اسناد مکاتبات با سازمان مجاهدین در باره تغییر ایدئولوژی، قبل از تغییر ایدئولوژی و بعد آن.