Textruta: 
Textruta:

نقد و نظرات

آرشیو اسناد سازمان وحدت کمونیستی

Textruta: Textruta: 
Textruta:               پروسه تجانس
  
Textruta: دفتر اول

مقدمه

درباره انقلاب
گروه اتحاد کمونیستی

«درباره انقلاب»ملاحظاتی درباره 
سازمان چریک های فدائی خلق ایران


گروه اتحاد کمونیستی


گروه اتحاد کمونیستی

*******

دفتر دوم : استالینیسم

مقدمه

استالینیسم و مساله بورکراسی در جامعه شوروی
سازمان چریک های فدائی خلق ایران

خطوطی در طرح مساله استالین
گروه اتحاد کمونیستی

جواب به خطوطی در طرح مساله استالین
سازمان چریک های فدائی خلق ایران

کماندار و اهل خرد
گروه اتحاد کمونیستی
Textruta: پرسه تجانس، حاوی مطالبی است که در مباحثات بین سازمان چریک های فدائی خلق ایران و گروه  اتحاد کمونیستی برای ادغام تشکیلاتی در  اوایل دهه  پنجاه  گذشته است. این مباحثات در دو دفتر از سوی سازمان  وحدت کمونیستی در آن سال ها منتشر شده است و حال در این سایت همه اسناد رد و بدل شده موجود است. 
Textruta: توضیحاتی چند در باره نقد » درباره انقلاب«
Textruta: نظری نقادانه بر ) ملاحظاتی در باره » در باره انقلاب («
Textruta: رجوع به اسناد موجود در زمینه اظهار نظر یاد شده
Textruta:   پیرامون تغییرمواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران
 مسائل حاد مجاهدین! یا »مسائل حاد جنبش ما«  
    
Textruta: مشکلات و مسائل جنبش Textruta: نکاتی در باره پرسه تجانس 
Textruta: تبادل نطر بین سازمان چریکهای فدائی خلق و گروه اتحاد کمونیستی 
Textruta: استالینیسم 
Textruta: اندیشه مائوتسه دون کندوکاوی انتقادی 
Textruta: صورت بندی های اقتصادی پیشا سرمایه داری 
Textruta: تروتسکیسم، سقط دیالکتیک لنینی 
Textruta: فايل صوتى شماره ۹b

فايل صوتى شماره ۹c

 فايل صوتى شماره ۱۰a

  فايل صوتى شماره ۱۰b

 فايل صوتى شماره ۱۰c 

م مکتوب گفتگوها در این باره Textruta: فایل صوتی مذاکرات سازمان چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق م ل
Textruta:    سخنی با مجاهدین
Textruta: مدتی بود که میخواستیم مطالبی در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران و نقش فعالیت ها و موضعگیریهای این سازمان بنویسیم. 
آشنائی گذشته ی ما با این سازمان و مسائلی که در روند همکاری ما بو جود آمد و تجربیاتی که کسب شد می بایست در پرتو سیر تکامل آن سازمان و سازمان ما در سالهای اخیر مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتایج آن در اختیار جنبش قرار داده میشد. اما مطالبی که اخیرا توسط سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است و بخصوص مقالاتی که تحت عنوان ” هشداری پیرامون چپ روی و چپ نمائی ــ پیام مجاهدین به مارکسیستهای اصولی منتشر گشته ما را بر آن داشت که از برخورد مفصل مورد نظر که مدتی بطول می انجامید صرف نظر کرده و به اشاراتی در حال حاضر قناعت کنیم. از آنجا که چاپ سلسله مقالات که در این باب در نظر گرفته اند پایان نیافته است بنابر این شاید اشارات و توضیحات ما در مورد مطالبی که در مقالات آینده ایشان خواهد آمد موثر واقع شود.
Textruta:     
Textruta:      مجاهدین خلق 
Textruta: و ” رادیکالیزه شدن جناح مغلوب ”
Textruta:   مسعود رجوی طی یک مصاحبه ی مفصل ( مجاهد ۱۰۸ ــ ۱۰۹) در توضیح پاره ای از تحولات اجتماعی و نیز در رد اتهامات حزب توده و اعوان و انصار به مجاهدین مطالبی را ذکر میکند که بسیار قابل تعمق است.
 1) وی ظاهرا به حزب توده ــ و در واقع به همه کسانی که مناسبات مجاهدین و لیبرالها را خالی از ایراد نمیدانند ــ حمله میکند که آنها اساس حرکت مجاهدین را نمی فهمند. در این مورد ما به نوشته های مشمئز کننده ی حزب توده و اعوان و انصار کاری نداریم. حزب توده قادر است مجاهدین را همکار ساواک و موساد و سیا بنامند چون حزب توده است. نظر ما نیز در مورد حزب توده روشن است. اما آیا حمله ی شدید مسعود رجوی به حزب توده در این زمینه ( در حالی که تصریح میکند ما حزب توده را ضد انقلابی و ضد خلقی نمیدانیم و نیز در حالیکه اظهار میکند وضع حزب توده طوری است که کسی فریب آنرا نمی خورد) چه چیز دیگری را پنهان میکند.
Textruta:     "میثاق آزادی " بنی صدر ،
Textruta: توهم جدید....
Textruta: نگاهی به ” میثاق“ بنی صدر  Textruta:     حزب توده : در کرانه های ارتداد 
Textruta: منبع: سلسله مقالات از رهائی دوره دوم
 شماره ۱۶، ۱۷، ۱۸
۴ دی ۱۳۵۸
Textruta:     نقدی بر نظرات راه کارگر 
Textruta: ادامه نقد و نظرات به صفحه بعد 
Textruta:     توهم آفرینی مجاهدین و انفعال توده ها 
Textruta:     شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو دمکراتیک؟ 
Textruta: 1ــ بررسی مسئله آلترناتیو.
2 ــ بررسی یک ادعا و نکاتی پیرامون موانع ساختاری تحقق دمکراسی بورژوازی در ایران.
3 ــ بررسی یک ادعا ونکاتی پیرامون ساخت و ترکیب درونی شورا.
Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: Textruta: Textruta:

پائیز ۱۳۵۲

نقد مجاهدین و شورای ملی مقاومت

 

Textruta:     حزب توده، 
    
Textruta:  گامی دیگر در سراشیب سقوط 
Textruta:                                    
Textruta: Textruta:      قانون اساسی 
            یا 
              شمشیر چوبین مبارزه
Textruta: نقد و بررسی قیام ۵۷ به هنگام وقوع و توهم تاریخی نیروهای چپ و آزادیخواه به رهبران مذهبی .
تاریخ نگارش: مهر و آبان ۱۳۵۷                          تاریخ انتشار: آذر ۱۳۵۷     
Textruta: ۲ ــ توجه به ماهیت واقعی طبقاتی رهبری جناحهای درگیر در مبارزه (چه مذهبی و چه غیر مذهبی)، نه به موضعگیری های مصلحتی و رنگ پذیری های موسمی آن.
  آنچه در یک تحلیل علمی اهمیت دارد این است که از ورای شعارهای انقلابی، مواضع رادیکال، رنگ پذیری های موسمی، تغییر پذیری های مصلحتی و تنوع شیوه های تاکتیکی، از طریق تعمیق در جهان بینی و توجه دقیق در پراتیک و عملکرد یک فرد یا یک گروه، ماهیت واقعیت موضع طبقاتی و اهداف استراتژیک آن فرد یا گروه شناخته و شناسانده شود. این کار با متوقف نشدن در سطح و با کنار زدن پوسته ها، مقدور خواهد بود. برخورد ما در نوشتۀ حاضر با جناحهای درگیر در مبارزۀ کنونی (چه مذهبی و چه غیرمذهبی) یک برخورد علمی و متکی به پیشروترین و انقلابی ترین جهان بینی هاست و از این نظر، امروز "نه" ها و فردا "آری" های آنها و بالعکس، شکافی در آن بوجود نمی آورد. جناحهای درگیر در مبارزۀ (جناح رادیکال مذهب، کمتر و جناحهای دیگر مذهبی و غیرمذهبی، بیشتر) هر قدر که بخواهند می توانند رنگ بگیرند و رنگ ببازند و یا به نوع متفاوتی جلوه گر شوند. آن چه در این میان، رنگ ناپذیر و تغییر ناپذیر می ماند، ماهیت واقعی و موضع طبقاتی آنهاست. در این نوشته آن چه دقیقاً مورد توجۀ ما قرار داشت، ماهیت واقعی و موضع طبقاتی آنهاست، نه رنگ پذیری موسمی و موضع گیری های مصلحتی آنها . خواننده اگر از این نقطه حرکت کند، هیچ جا (حتی در آنجائی که توضیح اضافی را زائد تشخیص دادایم) تضاد یا "شکافی" در تحلیل ما از موضع واقعی این جناح ها ــ با آن چه که امروز می گویند یا فردا خواهند گفت ــ نخواهد یافت. (صفحه ۸)
Textruta: در اولین روزهای مهر ماه ۱۳۵۷ که این قسمت از پیشگفتار نوشتۀ می شد، این فقط یک "حدس" بود و یک ماه بعد، با پیام ۲۳ ذی العقدۀ ۸۹ (۴ آبان ۵۷ )، شاهد از "غیب" رسید. رهبر جناح [خمینی] با عبارت "سلام اینجانب را به روسای محترم ارتش برسانید"، هرگونه سایۀ شک یا پرده تردید را در این زمینه، کنار زدند. [صفحه ۲۹]
Textruta:    اما جناح "رادیکال" مذهبی*. این جناح فلسفۀ علمی جالبی دارد که می توان بشرح زیر فرموله اش کرد:
   اگر بشود قوانین تکامل تاریخی جامعه را منکر شد ( که ما منکریم ) و اگر شود ( انشاء الله ) چرخ تاریخ را چهارده قرن به عقب برگرداند و اگر امپریالیسم ( به امید خدا یا با وسوسۀ شیطان ) مغز خر خورده باشد، رویای سیدجمال الدین را به ابعاد کوچک تر متحقق خواهیم کرد ( گذشت زمان و واقع بینی سیاسی، میزان توقعات را اجباراً پائین آورده و به جای اتحاد حکومت های اسلامی به استقرار حکومت اسلامی در یک کشور، فعلاً اکتفاء می شود ). [صفحه ۲۷ ] 
Textruta: اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح، بفرض محال، بقدرت می‌رسید، زندان‌ها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها پر می‌شد و صحنه‌های شلاق زنی از رندان‌ها به حیابان‌ها کشانده می‌شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه‌های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می‌دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبری جناح ”رادیکال“ در مصاحبه با بخش فارسی رادیو بی.بی.سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیست‌ها ”براه راست“ برگشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند ”خیانت“ کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. (این ”رفتار دیگر“ که ”امام“ از هم اکنون تهدیدش را می‌کند چیست؟ تفاوت این ”نیت“ ــ کسی که هنوز به قدرت نرسیده ــ، با عمل رژیم شاه ــ که قدرت را در دست دارد ــ، در برخورد با کمونیست‌ها در کجاست؟). [صفحه ۲۸ ] 
Textruta:

سیاست حزب توده

نقد حزب توده

Textruta: قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب

حزب توده و مسئله فاشیسم

Textruta:  آنان، فاشیسم را بمثابه یک حرکت مشخص اقشاری از خرده‌بورژوازی در عصر امپریالیسم در زمانی که بعلل مختلفه طبقات دیگر قدرت رهبری جامعه را ندارند، ندانسته و منبع آن را در ”اعمال امپریالیسم“ می‌جویند!!!. این چنین تحلیل تئوریکی یا مش ساده لوحی نیست، عوام فریبی و کوشش برای گمراه کردن مردم است.
Textruta: Textruta: ولایت‌فقیه
Rektangel med rundade hörn:     
Textruta: سراب یا واقیعت؟ 
Textruta: راه رشد غیر سرمایه داری 
Rektangel med rundade hörn:    
Textruta: منبع: اندیشه رهائی شماره ۲   
 
مهر ۱۳۶۳
Textruta: از ”راه کارگر“ تا ”سازمان کارگران انقلابی ایران“
Textruta: خط چهار یا خط حزب توده

ادامه.......

Rektangel med rundade hörn:    
Textruta: راه کارگردر چنبره تصمیم مرگ و زندگی 
Rektangel med rundade hörn:    
Textruta: اظهارات حسن حسام یکی از بنیانگزاران" راه کارگر " در صحت نقد های تاکنونی ما به" راه کارگر ".

گفتگوی بیژن سعید پور با حسن حسام - رادیو تلویزیون برابری یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ ُ ۳۱ مارس ۲۰۱۳

در نقد تروتسکیسم

Textruta: تروتسکیسم یک ایدئولوژی نیست، بلکه گرایشی است در جنبش سوسیالیستی

 جهان که همانند همه گرایشهای انحرافی دیگر دارای خصوصیات مخصوص بخود است.

                 E-post: archivesvahdat@gmail.com

Textruta: گروه "اتحاد کمونیستی" که از پائیز ۱۳۵۲ در روند ادغام با "سازمان چریکهای فدائی خلق" قرار گرفت بحث‌های وسعی را که برای رسیدن به نقطه نظرهای مشترک و وحدت نظری ضروری بود طرح کرد و اکنون بخش وسیع این نوشته‌ها و نقد‌ها را از این نقطه نظز ضروری تشخیص می‌دهد که این نوشته ها و نقدها بحث‌های مطروحه در جنبش انقلابی ایران است و لازم است از طرف همه نیروهای اپوزیسیون مورد برخورد نقادانه قرار گیرد، تصحیح شود و صیقل یابد.