Textruta: 
 

Textruta:    
Textruta:    ما را چه می شود!
  تاملی در حال و کوششی برای آینده
Textruta:    پلاتفرم
Textruta:    نمونه ای زیبا از به مسلخ کشانیدن چپ
Textruta:    سرنگون قهر آمیز رژیم اسلامی
   1 ــ عاجل ترین وظیفه نیروهای چپ
   2 ــ مبارزات توده ای و سازمانهای چپ
Textruta:    سرنگون باد رژیم اسلامی
   توهم مجاهدین در جنبش چپ  
Textruta:    تشکیل صف مستقل چپ 
                    تنها راه خروج از بحران
Textruta:    بحران سیاسی کنونی و وظیفه نیروهای انقلابی
Textruta:    اتحاد عمل یا 
           جبهه؟
Textruta:    چپ و انقلاب دیگر    
Textruta:    تطور جناحها، نفی جناحها،
                  تکوین صورتبندی جدید
برای شناخت پیش ضرورتهای اتحاد
Textruta:    باز هم در ضرورت اتحاد عمل
Textruta:    تهاجم رژیم و وظایف ما
Textruta:    صحنه آخر نمایش   
رژیم در مخمصه است و چپ میتواند این مخمصه را بصورت کابوس هولناکی برای او در آورد.
Textruta:    نگاهی به جنبش چپ در دو سال اخیر
Textruta:    فراخوان به نیروهای چپ و کمونیست   
Textruta:      تشدید بحران درونی هیئت حاکمه
                و وظیفه نیروی های چپ
Textruta:    باز هم در باره اتحاد عمل
        برخورد به پاره ای از مواضع نیروهای چپ

مقالات 2

آرشیو اسناد سازمان وحدت کمونیستی

Textruta: چپ و اتحاد، صف مستقل

Textruta: رهائی دوره دوم شماره 49
22 مهر 1359
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 62
9 بهمن 1359
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 68
28 اسفند 1359
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 68
28 اسفند 1359
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 79
21 خرداد 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 83
7 تیر 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 84
9 تیر 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 87
15 تیر 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 85
11 تیر 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 90
28 تیر 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 80
28 خرداد 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 94
15 مرداد 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 100
9 شهریور 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 101 ، 104
13 شهریور 1360
Textruta: رهائی دوره دوم شماره 106 ، 107
23 مهر 1360
Textruta: هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا 
7 اکتبر 1982
Textruta: اندیشه رهائی 6
اسفند 1365
Textruta: کردستان
کسب شناخت و شناساندن جنبش کردستان به عنوان گامی در راه گسترش بیشتر این جنبش که امروزه متحمل بارسنگینی در قبال کل مبارزات مردم ما می‌باشد، از جمله وظائفی است که در مقابل کمونیستهای ایران قرار دارد. وظیفه‌ای که صرفاً به "کسب شناخت و شناساندن" محدود نگردیده بلکه تا سرحد شرکت در مبارزات مردم کردستان ــ که شناخت واقعی بدون آن میسرنیست ــ به پیش می‌رود. موقعیت خاص کردستان در جنبش امروزی ایران و نقشی را که می‌تواند در نضج‌گیری انقلاب اجتماعی ایران بازی نماید، وظیفه کمونیستها را در آموختن از این تجارب و جهت دادن به آن دو چندان می‌کند.
از این‌رو در تحلیل و تفسیر وقایع کردستان ــ و اساساً در هرگونه تحلیل و تفسیرــ باید بدور از حماسه گرائی و افسانه‌سازی به نقد پرداخت و واقعیت را با تمام زیبائی‌ها و زشتی‌های آن ترسیم نمود. زیرا تعهد در تصویر وقایع اجتماعی، خود جزئی از تعهد به اجتماع و وقایع جاری در آن است.
نباید به بهانه انتقاد نامحرمان از واقعیت‌ها، از بازگوئی انتقادی حوادث چشم پوشید، و نیز نباید برای "خوشایند" دوستان، نکات ضعف را بازگو ننمود. "یادداشتهائی در باره جنگ مقاومت" که با این هدف ــ معرفی انتقادی جنبش کردستان ــ و برای ارائه نصویری واقعی و انتقال بعضی از تجارب و استنتاجات برشته تحریر در آمده است. شرایط فعلی و آینده جنبش کردستان میتواند جنبه‌های مختلف این استنتاجات را به بادانتقاد گیرد و صحت یا عدم صحت آنان را روشن نماید. به هر رو با توجه به بحرانی‌تر شدن وضع کردستان و احتمال بروز جنگی دیگر، انتشار ایت "یادداشتها" که چندی پیش تدوین گردیده بود را مفید تشجیص دادیم. امید است که این یادداشتها بتواند راه، روشن شاختن برخی از ویژگی‌های جنبش کردستان مؤثر واقع شود. 
رهائی شمار 16
Textruta: رهائی دوره دوم شماره  66
14 اسفند 1359

کردستان:

یادداشتهائی در باره جنگ مقاومت

محمدی

کردستان می‌تواند و باید به پایگاهی برای چپ ایران تبدیل شود.

زهائی دوره دوم شماره 16

4 دیماه 1358

سیر مشروعه طلبی در ایران

در سه مقاله

فدائیان اسلام

در ده مقاله

رهائی دوره دوم شمارهای 62، 63، 64، 66، 67، 68، 69، 70 از 9 بهمن 1359 تا

3 اردیبهشت 1360

رهائی دوره دوم شمارهای 44، 45، 46 از 28 مرداد 1359 تا

18 شهریور 1359