مباحث مربو ط به

پروسه تجانس

تبادل نظر بین سازمان چریک های فدائی خلق ایران و گروه اتحاد کمونیستی

 

مقالات زیر حاوی مطالبی است که در مباحثات بین سازمان چریک های فدایی خلق ایران و گروه اتحاد کمونیستی در اوایل دهه پنجاه گذشته است. این مباحثات در دو دفتر از سوی سازمان وحدت کمونیستی در آن سال ها منتشر شده است.


دفتر اول

مقدمه

درباره انقلاب
گروه اتحاد کمونیستی

ملاحظاتی درباره درباره انقلاب
سازمان چریک های فدائی خلق ایران

توضیحاتی چند در باره نقد درباره انقلاب

گروه اتحاد کمونیستی

نظری نقادانه بر ملاحظاتی درباره درباره انقلاب

گروه اتحاد کمونیستی

*******

دفتر دوم : استالینیسم

مقدمه


استالینیسم و مساله بورگراسی در جامعه شوروی

سازمان چریک های فدائی خلق ایران

خطوطی در طرح مساله استالین
گروه اتحاد کمونیستی

جواب به خطوطی در طرح مساله استالین

سازمان چریک های فدائی خلق ایران

کماندار و اهل خرد

گروه اتحاد کمونیستی